Veelgestelde vragen

Tot wanneer kan ik stemmen?

Je kan stemmen van 28 augustus tot en met 7 oktober. Je kan maximum op één project binnen jouw gemeente stemmen.

Mag ik mensen oproepen om te stemmen?

Absoluut: het traject is pas succesvol wanneer voldoende mensen in je gemeente stemmen. Je vindt het exacte aantal op je gemeentelijke pagina. Je kan zelf mensen warm maken om te stemmen en je kan hiervoor ook het gemaakte campagnemateriaal gebruiken.

Mag ik stemmen op projecten uit andere gemeenten dan mijn eigen gemeente?

Neen, je mag enkel in je eigen gemeente stemmen.

Kunnen andere mensen zien of en waarop ik heb gestemd?

Neen, enkel het aantal stemmen per project wordt gepubliceerd. 

Wat gebeurt er met de gegevens die ik doorgeef bij het stemmen?

Dit kan je nalezen in onze privacy verklaring.

Wie heeft de projecten voor mijn gemeente gekozen en uitgewerkt?

Dat heeft je gemeentebestuur gedaan. Sommige gemeentes vroegen daarvoor eerst input van hun inwoners of hun verenigingen.

De tekst die op de website per project wordt vermeld, is de tekst zoals aangeleverd door de gemeentelijke verantwoordelijke. Enkel tikfouten werden, voor zover we ze zelf hebben opgemerkt, verwijderd.

Welke projecten kon de gemeente nomineren?

Gemeentebesturen konden investeringsprojecten naar voor schuiven uit verschillende thema’s:

  • energie-efficiëntie (bijvoorbeeld isolatie, verwarming, verlichting ...)
  • elektrische mobiliteit (behalve elektrische fietsen)
  • groene warmte & WKK (bijvoorbeeld zonneboiler, warmtepomp, warmtenet ...)
  • groene stroom (enkel in combinatie met één van de vorige thema’s)

Investeringen in groene stroomproductie kunnen enkel indien in hetzelfde project ook een investering in verbeterde energie-efficiëntie, elektrische mobiliteit of groene warmteproductie gebeurt. Bovendien moet in dit geval minstens 60% van de netto-investeringskost betrekking hebben op die andere thema’s. De netto-investeringskost wordt berekend door van de totale investeringskost de Vlaamse subsidies, groenestroomcertificaten, warmte-krachtcertificaten of REG-premies van de netbeheerders af te trekken.

Kan ik nog extra projecten voor mijn gemeente nomineren?

Neen, dat kan niet.

Wanneer is de uitdaging geslaagd?

Zodra minstens 1% van de volwassen bevolking een stem heeft uitgebracht (opgeteld over de verschillende projecten heen), is de uitdaging voor die gemeente geslaagd. 

Je kan dit makkelijk volgen op de website.

De cijfers die werden gebruikt zijn gebaseerd op de wettelijke bevolkingscijfers van 1 januari 2017 (18+).

Wat als het aantal stemmen in mijn gemeente niet wordt gehaald?

Dan kan de gemeente geen aanspraak maken op een startbudget van de Vlaamse overheid. Het gemeentebestuur bekijkt of de voorgestelde projecten zonder dit startbudget alsnog worden opgestart of niet.

Hoeveel startbudget kan mijn gemeente verwachten van de Vlaamse overheid indien de uitdaging slaagt?

De Vlaamse overheid steunt projecten die voldoen aan de inhoudelijke voorwaarden en de geldende regelgeving voor maximaal 75% van de netto-investeringskost en met een maximaal bedrag van 1 euro per inwoner per gemeente, op basis van de wettelijke bevolkingscijfers dd. 1 januari 2017.

De netto-investeringskost van een project is de totale projectkost na aftrek van Vlaamse subsidies, groenestroom-, warmte-krachtcertificaten en energiepremies van de netbeheerders. 

Projecten die minstens gedeeltelijk door burgers worden gefinancierd worden extra ondersteund. Zo krijgen projecten waarbij, minstens 25% van de netto-investeringskost wordt gefinancierd door financiële burgerparticipatie, 1 euro per inwoner.

Voor projecten waarin investeringen in groene stroomproductie gebeuren, is deze financiële burgerparticipatie van minstens 25% bovendien verplicht. 

Projecten zonder of met minder dan 25% financiële burgerparticipatie, maken slechts aanspraak op 0,75 euro per inwoner.

Financiële burgerparticipatie wordt breed gedefinieerd. Elke vorm van financiering die niet voortkomt uit de stads-/gemeentebegroting of een andere publieke entiteit, wordt beschouwd als ‘financiële burgerparticipatie’. Op die manier kunnen bijvoorbeeld zowel coöperatieve aanpakken, crowdfundingacties én bijdragen/inzamelacties vanuit het verenigingsleven worden toegelaten.

Het is mogelijk om met het startbudget meerdere projecten te ondersteunen. Indien niet elk project in aanmerking komt voor hetzelfde bedrag per inwoner, wordt de totale ondersteuning aan het lokale bestuur beperkt tot 0,75 euro per inwoner.

Aan wie wordt het startkapitaal van de Vlaamse overheid overgemaakt?

Aan het gemeentebestuur. Het is ook het gemeentebestuur dat zal beslissen welke projecten zullen worden uitgevoerd en dat de projectvoorstellen zal verfijnen.

Wanneer moeten de projecten uitgevoerd worden?

Na de publiekscampagne laat de gemeente weten welke projecten uitgevoerd zullen worden, en welk aandeel van het startbudget hiervoor gebruikt zal worden. Hierna worden overeenkomsten opgemaakt met de gemeente. De deadline voor het afsluiten van deze overeenkomsten is eind 2019. 

Het uitvoeren van de projecten mag echter later liggen dan deze datum en zal afhankelijk zijn van het project.

Wat als mijn gemeente geen projectvoorstellen heeft ingediend?

Dan kan je jammer genoeg niet stemmen. Je kan ook zelf geen projecten nomineren. 

Het Vlaams Energieagentschap heeft via verschillende kanalen en op verschillende tijdstippen gemeentebesturen aangespoord om projectvoorstellen in te dienen, maar daar is niet elke gemeente op in gegaan. 

Je kan nog zelf trachten je gemeentebestuur te overtuigen om deel te nemen. Lukt jou dat, dan kan je gemeentebestuur contact met ons opnemen om concrete afspraken te maken. Gelet op de korte campagneperiode wordt het sowieso moeilijker om nog alle stappen te doorlopen én voldoende stemmen binnen te halen, maar het is het proberen waard. Elk bijkomend energieproject is er eentje gewonnen.

Van wie gaat de campagne uit?

De campagne gaat uit van het Vlaams Energieagentschap, in opdracht van de Vlaamse Regering.

Het Vlaams Energieagentschap lanceerde deze campagne in samenwerking met tri.zone, bigtrees en Tree Company.